Arbocontract personeel | verandering per 1 juli 2018

VOORKOM BOETE!

Per 1 juli 2018 gelden er meer voorwaarden aan een arbocontract. U wilt als horecawerkgever natuurlijk niet tegen boetes en bonje aanlopen. Wat speelt er?
Waarom een nieuw arbocontract?
Omdat er in de contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers grote verschillen bestaan, worden er per 1 juli 2018 minimumeisen gesteld aan een arbocontract. In dit nieuwe basiscontract worden de bestaande wettelijke taken, zoals verzuimbegeleiding, RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) en het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek aangevuld met de bepalingen uit de nieuwe wetgeving.

Nieuwe Arbowet per 1 juli: Belangrijkste wijzigingen op een rij

Morgen – zaterdag 1 juli 2017 – verandert de Arbeidsomstandighedenwet. Daarmee veranderen een aantal regels rond gezond en veilig werken.

De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Wat verandert er precies?

De belangrijkste wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet op een rij:

  • Basiscontract: Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.
  • Open spreekuur: In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur.
  • Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • Second opinion: Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.
  • Melden beroepsziekten: Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.
  • Klachtenprocedure: Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker: Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Overgangsperiode

Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.

Wie controleert er?

De Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract.

Uitleg in videopresentatie SZW

Let op!!

Bent u in gebreke? Dan kan de Inspectie SZW optreden door bijvoorbeeld een boete op te leggen. Daar zit u niet op te wachten.

Wat doet u?

Doorgaans zorgt de arbodienst ervoor dat het contract voldoet aan de wettelijke eisen. Met onze checklist kunt u dat controleren en ziet u ook meteen welke dienstverlening wettelijk niet verplicht is. U bent dan vrij om die wel of niet in het contract op te nemen.

Voorkom het risico op boetes. U heeft tot 1 juli 2018 de tijd om uw arbocontract aan de nieuwste wettelijke regels aan te laten passen. Download de checklist.