CHECKLIST WAT IN HET VERKOOPCONTRACT?

Wat moet er in een verkoopovereenkomst van een horecaonderneming?

 1. U begint met een omschrijving van wat er verkocht wordt.

Bijvoorbeeld:

Koper en verkoper komen overeen dat verkoper restaurant X aan [adres] overdraagt, inclusief alle daarbij behorende rechten en verplichtingen, zoals hieronder nader omschreven.

2. Vervolgens specificeert u wat er bij de verkoop is inbegrepen.

Bijvoorbeeld:

In het kader van de verkoop van restaurant X draagt verkoper over:

 • inventaris, zoals beschreven op bijgevoegde inventarislijst tegen een boekwaarde van € 20.000,-;
 • op overdrachtsdatum aanwezige voorraden, p.m. € 1.000,-;
 • recht op gebruik bedrijfsnaam ‘Het restaurant’ voor een waarde van € 2.000,-;
 • goodwill voor een waarde van € 50.000,-;
 • huurovereenkomst bedrijfspand restaurant X aan [adres];
 • lopende leveringsverplichtingen aan vaste afnemers, zoals gespecificeerd op bijgevoegde lijst;
 • de arbeidsovereenkomst met personeelsleden A, B, C.

 

3. Denk ook aan een specificatie van wat er niet bij de verkoop is inbegrepen.

Bijvoorbeeld:

Partijen zijn overeengekomen dat de volgende zaken, rechten en verplichtingen zijn uitgesloten:

 • de arbeidsovereenkomst met personeelsleden D, E, F;
 • debiteurensaldo, voor zover dit betrekking heeft op catering die vóór de datum van overdracht heeft plaatsgevonden;
 • crediteurensaldo, voor zover dit betrekking heeft op voor overdrachtsdatum reeds geleverde orders;

 

NB Debiteuren- en crediteurensaldo kunnen uiteraard ook wél overgedragen worden, mits deze gespecificeerd en gewaardeerd worden op datum overdracht.

4. Belastingen worden meestal in een aparte paragraaf beschreven.

Bijvoorbeeld:

Verkoper draagt zorg voor voldoening van omzetbelasting, precariorechten (etc.) verschuldigd over de periode tot overdrachtsdatum.

Koper en verkoper gaan ervan uit dat hetgeen wordt overgedragen voor de omzetbelasting wordt aangemerkt als een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968. Verkoper brengt dan ook geen btw in rekening ter zake van de verkoopprijs. Indien achteraf blijkt dat er toch omzetbelasting verschuldigd was, komen partijen hierbij overeen dat verkoper de verschuldigde omzetbelasting alsnog in rekening brengt. Koper draagt in dat geval zorg voor betaling van de verschuldigde omzetbelasting.

5.  Maak in de overeenkomst duidelijke afspraken over de wijze van betaling.

Bijvoorbeeld:

 • Op de overdrachtsdatum zorgt koper voor betaling van het verschuldigde bedrag van € 53.000,- door betaling op bankrekeningnummer NLxxBANKyyyyyyy.
 • Op de overdrachtsdatum zorgt koper voor betaling van de helft van het verschuldigde bedrag van € 53.000,- door betaling van € 26.500,-  op bankrekeningnummer NLxxBANKyyyyyyy. De andere helft van het verschuldigde bedrag wordt in 10 maandelijkse termijnen van € 2.650,- betaald, waarvan de eerste termijn vervalt één maand na overdrachtsdatum.

 

Als niet het volledige bedrag ineens bij overdracht wordt betaald, is het redelijk om een rentepercentage af te spreken over het nog te betalen bedrag. Maak in dat geval ook duidelijke afspraken over de wijze en het tijdstip van betaling van deze bedragen.

6. Zorg voor minimaal twee exemplaren van de overeenkomst.

7. Zorg dat de overeenkomst uiterlijk op het moment van overdracht door beide partijen wordt ondertekend. Beide partijen krijgen na ondertekening ten minste één origineel en door beide partijen ondertekend contract mee voor de eigen administratie.

8. Stuurt de verkoper een factuur voor de overdrachtsprijs? Zorg dan dat de omschrijving op de factuur klopt met de afspraken. Verwijs op de factuur naar de schriftelijke overeenkomst.

Bijvoorbeeld:

Hierbij brengen wij u in rekening de overdracht van restaurant X, zoals overeengekomen en nader gespecificeerd in onze overeenkomst van datum xx-xx-xxxx.

Verwijs in de overeenkomst naar de toepasselijke btw-bepaling (dit is niet verplicht, maar wel duidelijk).

Geen omzetbelasting verschuldigd volgens artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968

 

Uiteraard kunnen wij de koopovereenkomst opstellen en voor u regelen. Wij zijn hierin gespecialiseerd en kunnen hier d.m.v. onze jarenlange ervaring in het opstellen van diverse overeenkomsten u advies geven.

Vaak gaat het er om wat er niet in staat dus niet geregeld is, wanneer een niet gespecialiseerde partij de overeenkomst opstelt!