De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan!

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).
Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingegaan. Deze nieuwe wet helpt bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.
Wat moet je doen om een akkoord van de rechter te krijgen op de voorgestelde schuldenregeling? Je kunt zelf het WHOA-traject in gang zetten. In de routekaart lees je hoe dit werkt, wat je zelf kunt doen en waar je een advocaat voor nodig hebt. Stap voor stap. Daarbij lees je bij elke stap hoeveel dagen het ongeveer duurt.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Met de WHOA kunnen deze bedrijven een doorstart maken (reorganisatie-akkoord) of gecontroleerd stoppen (liquidatie-akkoord). Deze routekaart schetst een globaal beeld en gaat uit van een positief eindresultaat. Dat wil zeggen: de rechter geeft akkoord aan de voorgestelde schuldenregeling (homologatie). Per stap lees je welke artikelen uit de Faillissementswet (Fw) daarbij horen. Bijvoorbeeld 377 lid 1 Fw). Je vindt deze artikelen in de wettekst.

Houd rekening met kosten als je de WHOA wilt gebruiken. Zo heb je o.a. een advocaat nodig en daarnaast betaal je griffierechten aan de rechtbank.

Route kaart KvK

WHOA-routekaart

Voorbereiding

 • Als je ziet aankomen dat je je schulden straks niet meer kunt betalen kun je de WHOA gebruiken.
 • Bij twijfel of je de WHOA kunt gebruiken is het verstandig advies in te winnen bij bijvoorbeeld je boekhouder, advocaat of het KVK Adviesteam.
 • Als je hulp nodig hebt bij het traject kun je via een advocaat de rechtbank vragen een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. De herstructureringsdeskundige kan het akkoord voorbereiden en het traject in gang zetten (371 lid 1 Fw). De rechtbank die de herstructureringsdeskundige aanwijst, zal bijsturen als zij constateert dat de herstructureringsdeskundige zijn taken niet naar behoren vervult en kan hem in het uiterste geval vervangen (371 lid 13 Fw).
 • De voorbereiding, het aanbieden en de stemming van het akkoord mag je zelf doen.
 • Voor het verzoek om bevestiging (=homologatie) van het akkoord bij de rechtbank heb jij (of je herstructureringsdeskundige) een advocaat nodig. Het is aan te raden je vanaf het begin bij te laten staan door een advocaat.
 • Jij (of je herstructureringsdeskundige) hebt een advocaat nodig om een afkoelingsperiode aan te vragen. Dit is een periode waarin schuldeisers geen acties mogen ondernemen. De afkoelingsperiode is ten hoogste 4 maanden met een mogelijke verlenging van weer 4 maanden (376 lid 2 en 5 Fw).
 • Je mag tijdens het WHOA-traject blijven ondernemen (377 lid 1 Fw), ook als je hulp krijgt van een herstructureringsdeskundige.

Stap 1

Leg afspraken vast in conceptakkoord (inschatting: vanaf 2 dagen tot maximaal 8 maanden)

 • Deponeer kosteloos een verklaring bij de griffie van de rechtbank waarin je aangeeft dat je start met de voorbereiding van een akkoord (370 lid 3 Fw).
 • Overleg met je schuldeisers en leg de afspraken die jullie maken vast in een conceptakkoord.
 • Verdeel je schuldeisers en aandeelhouders in verschillende klassen op basis van rechten en de afspraken die je met hen wilt maken.
 • Het akkoord moet informatie bevatten over de waarde die het heeft voor schuldeisers in vergelijking met de waarde die voor hen overblijft bij een faillissement. De inhoud en de inrichting van het akkoord moeten voldoen aan de voorschriften genoemd in 374 Fw klassen en 375 Fw inhoud.

Stap 2

Leg conceptakkoord voor aan schuldeisers (1 dag):

 • Zorg ervoor dat je schuldeisers en aandeelhouders uiterlijk 8 dagen (381 Fw) voor de stemming het akkoord kunnen bestuderen.
 • Er zijn 2 procedures:
  1. Een besloten akkoordprocedure (369 lid 6 Fw)
  Deze vindt achter gesloten deuren plaats. Publiciteit kan tot reputatieschade en omzetverlies leiden, wat de kans op een akkoord vermindert.
  2. Een openbare akkoordprocedure (369 lid 6 Fw)
  Een openbare procedure moet je inschrijven in het KVK Handelsregister en wordt bekendgemaakt in het insolventieregister.

Stap 3

Organiseer een stemming (8 dagen):

 • Voordat je het akkoord in stemming brengt, kun je de rechtbank vragen het akkoord te controleren (378 Fw). Een advocaat moet hiervoor een verzoek indienen, dat kun je niet zelf.
 • Je bepaalt zelf op welke manier je schuldeisers en aandeelhouders stemmen. Dat kan fysiek, schriftelijk en met elektronische communicatiemiddelen (381, lid 6 Fw).
 • De schuldeisers stemmen per klasse.
 • Ze kunnen alleen ‘Ja, akkoord’ of ‘Nee, niet akkoord’ stemmen.

Stap 4

Deel verslag van stemming (7 dagen):

 • Stel binnen 7 dagen na de stemming (382 Fw) een verslag op waarin je de uitkomst van de stemming vermeldt. Deel dit verslag direct met je schuldeisers en aandeelhouders.
 • In verslag (382 Fw) moet onder andere staan wie gestemd hebben, welk geldbedrag de schuldeisers tegoed hebben en wat de stemuitslag is.

Stap 5

Advocaat dient homologatieverzoek in bij rechtbank (1 dag, zo snel mogelijk):

 • Een advocaat dient het homologatieverzoek zo snel mogelijk in bij de rechtbank. Je betaalt hiervoor griffiegeld.
 • Je dient ook het verslag in bij de griffie. Dit mag je zelf doen, zonder advocaat.
 • De rechtbank behandelt je verzoek binnen 8 tot 14 dagen (383 lid 6 Fw) nadat het ingediend is.
 • Homologatie door rechter is pas mogelijk als uit de stemming blijkt dat twee derde van tenminste 1 klasse met het akkoord instemt. Hierbij worden niet de hoofden geteld, maar de hoogte van het bedrag in de klasse.

Stap 6

Bezwaarperiode (8 tot 14 dagen):

 • Alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders kunnen tot aan de dag van de zitting een schriftelijk verzoek tot afwijzing van het homologatieverzoek (383 lid 8 Fw) indienen bij de rechtbank.

Stap 7

Uitspraak rechter: homologatie akkoord (de rechter neemt na de zitting zo snel mogelijk een beslissing over jouw akkoord):

 • Schuldeisers die geen stem hebben uitgebracht of niet hebben ingestemd, zijn toch aan het akkoord gebonden (385 Fw).
 • Je kunt niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.
 • Iedereen moet zich aan het gehomologeerde akkoord houden (386 Fw).
 • Je mag met het vonnis van homologatie je schuldeisers houden aan de uitspraak van de rechter (386 Fw).
 • Kom je de afspraken uit het akkoord niet na? Dan moet je de schade die je schuldeisers lijden vergoeden, tenzij dit jou niet verweten kan worden. (387 Fw).