Nieuwe Drank- en Horecawet (Alcoholwet)in 2021.

Nieuwe drank- en horecawet bij akkoord Eerste kamer  v.a. juli 2021!

De Tweede Kamer heeft vanmiddag met algemene stemmen het voorstel van staatssecretaris Paul Blokhuis aangenomen om de Drank- en Horecawet te wijzigen. Ook heeft de meerderheid van de Kamerleden ingestemd met 8 amendementen op het voorstel (zie bijlage).

Wat gaat het wetsvoorstel, inclusief de amendementen, inhouden?

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Volwassenen die alcohol bestellen voor minderjarigen en daarna aan hen doorgeven op voor publiek toegankelijke plaatsen (met name in de horeca) zijn voortaan strafbaar.
• Prijsacties in de detailhandel, denk daarbij vooral aan de aanbiedingen in de supermarkten en bij online-shops, met meer dan 25% korting, zijn niet langer toegestaan.
• Online bestellingen van sterke drank mogen alleen worden gedaan via een website die uitsluitend producten aanbiedt die slijterijen mogen verkopen.
• In de toekomst kunnen online bestellingen van alcoholhoudende dranken alleen worden gedaan met een aan te wijzen leeftijdsverificatiesysteem en middels een geborgde wijze van afleveren (wordt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) uitgewerkt).
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid bij verordening zelf hogere vloeroppervlakte-eisen te stellen aan horeca- en slijtlokaliteiten.
• Gemeenten krijgen de mogelijkheid slijters toe te staan buiten openingstijden cursussen en proeverijen te organiseren.
• Gemeenten kunnen alcohol-overlastgebieden aanwijzen en daarbij passende maatregelen nemen.
• Gemeenten kunnen eisen dat commerciële verstrekkers op boten en andere vervoermiddelen beschikken over een Diploma Sociale Hygiëne.
• 16- en 17-jarige testkopers die werken in het kader van toezicht zijn niet meer strafbaar.
• Het toezicht op een deel van de nieuwe bepalingen komt te liggen bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).
• De NVWA mag bij het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens bij onlineverkoop gebruik maken van een fictieve identiteit.
• Er komt een onafhankelijke Landelijke commissie sociale hygiëne. Die bepaalt vooral wie recht heeft op inschrijving in het Register sociale hygiëne.
• De meeste bepalingen van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet worden geschrapt. Uitzonderingen: de minimale vloeroppervlakte-eis voor horeca- (35 m²) en slijtlokaliteiten (15 m²) en het verplichte sluisje tussen een slijterij en een andere winkel.
• In de wet komt een nieuwe begripsbepaling van ‘besloten ruimte’. Daarmee wordt duidelijk dat horeca- en slijtlokaliteiten omsloten moeten zijn door scheidingsconstructies.
• 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen die alcohol schenken in het kader van een horecastage zijn niet meer strafbaar.
• Het voor minderjarigen geldende toegangsverbod tot slijterijen wordt opgeheven.
• In een AMvB wordt geregeld dat alleen de beheerders van bepaalde categorieën bedrijven op het aanhangsel bij de vergunning hoeven te worden vermeld. Als die AMvB in werking treedt wordt de begripsbepaling van ‘leidinggevenden’ aangepast. Beheerders zijn dan geen leidinggevenden meer en hoeven ook niet meer gescreend te worden. Alleen degenen die bijgeschreven moeten worden op het aanhangsel bij de vergunning worden dan nog gescreend.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daar kan alleen vóór of tegen het wetsvoorstel worden gestemd. Aanpassingen zijn niet meer mogelijk. Als de Eerste Kamer akkoord is, treden de meeste bepalingen van de wet naar verwachting 1 juli 2021 in werking. De wet zal dan hernoemd worden naar Alcoholwet.

Bron: Rijksoverheid.